Klantcase

Flex en Facilitair (1)

Flex
Klantvraag

De uitzendonderneming wordt geleid door jonge ondernemers en kent een stevig groeitempo. De onderneming bestaat uit meerdere vennootschappen en labels. Voor de operationele processen en de payroll wordt gebruikt gemaakt van verschillende softwareapplicaties. Eind 2019 is besloten om voor de hele groep operationeel en voor payroll over te gaan op software van Nocore.

Omdat Nocore voor wat betreft rapportagemogelijkheden zeer beperkt is en het genereren van de gewenste stuurinformatie een tijdrovend en foutgevoelig proces is, met veel gebruik van Excel, is er sterk behoefte aan toepassing van business intelligence. Enerzijds moeten deze inzicht bieden in belangrijke KPI’s m.b.t. payrolling en de ontwikkelingen van allerlei looncomponenten. Anderzijds moet veel beter inzicht ontstaan in de omzet en brutomarge op klantniveau en in de planning van de komende periode.

Onze aanpak

Wij hebben eerst de gebruikersbehoeften en de beschikbare data geïnventariseerd. Daarna hebben we een voorstel gedaan voor realisatie van fase 1 op basis van de data uit Nocore Flex. Deze fase is inmiddels gerealiseerd. Fase 2 volgt binnenkort en is een uitbreiding met historische data uit Freepack en UBplus.

Wat levert dit op?

De onderneming een heeft nu een effectieve tool om actief te sturen, en kan kostbare managementtijd, die voorheen verloren ging aan het genereren van stuurinformatie, direct inzetten om te managen en bij te sturen. De administratieve kosten worden geminimaliseerd, de operationele marge zal door betere en vooral ook snellere bijsturing verhoogd worden. De directie is zo enthousiast dat inmiddels fase 2 is gegund.